Służba zdrowia
Służba zdrowia
02.01.2007 18:22 || Wersja do druku :: Służba zdrowia
Uczeń w naszej szkole może zawsze liczyć na pomoc pani Heleny Kanios - pielęgnarki szkolnej.

Pani pielęgniarka czuwa nad bezpieczeństwem dzieci i udziela I pomocy w nagłych wypadkach. Zajmuje się także profilaktyką i badaniami przesiewowymi (badania wagi, wzrostu, wzroku, barw, słuchu i ciśnienia tętniczego. Pomaga lekarzowi w badaniach dzieci oraz zajmuje się szczepieniami ochronnymi.

----------------


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżąNa podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) zakres i organizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą objętymi obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcącymi się w szkołach ponadgimanzjalnych do ukończenia 19 roku życia, zwanych dalej "uczniami";
2) zakres informacji o świadczeniodawcach sprawujących profilaktyczną opiekę nad uczniami, przekazywanych wojewodzie przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć również jednostki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781).

§ 3. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami obejmuje:
1) testy przesiewowe polegające na wstępnej identyfikacji odchleń od normy rozwojowej, niezdiagnozowanych chorób, zaburzeń lub wad, przez zastosowanie szybkich metod badania;
2) postępowanie diagnostyczne w przypadku uzyskania dodatniego wyniku testu przesiewowego, w celu potwierdzenia lub wykluczenia zaburzeń ujawnionych w tym teście (postępowanie poprzesiewowe);
3) profilaktyczne badania lekarskie (bilanse zdrowia) w zakresie:
a) indywidualnej oceny stanu zdrowia i rozwoju uczniów,
b) kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego i sportu szkolnego,
c) zdrowotnej gotowości szkolnej uczniów,
d) kwalifikacji do programów rehabilitacyjnych,
e) ograniczeń dotyczących wyboru i nauki zawodu;
4) profilaktyczne badania stomatologiczne, profilaktykę próchnicy zębów i profilaktykę ortodontyczną;
5) udzielanie pomocy w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
6) obowiązkowe szczepienia ochronne;
7) edukację zdrowotną i promocję zdrowia.

§ 4. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawują:
1) lekarz podstawowej opieki zdrowotnej sprawujący opiekę nad uczniem;
2) lekarz dentysta;
3) pielęgniarka, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, zwana dalej "pielęgniarką", albo higienistka szkolna.

§ 5. Profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje w szczególności:
1) prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych;
2) wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich (bilansów zdrowia) w ustalonych grupach wiekowych oraz prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów według wzorów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
3) formułowanie na piśmie zaleceń dla pielęgniarek lub higienistek szkolnych co do dalszego postępowania z uczniami;
4) czynne poradnictwo dla uczniów i ich rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.

§ 6. Profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana przez lekarza dentystę obejmuje w szczególności:
1) prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej;
2) profilaktyczne badania stomatologiczne;
3) profilaktykę próchnicy zębów;
4) profilaktyczne badanie ortodontyczne;
5) kwalifikowanie do szczególnej opieki stomatologicznej.

§ 7. 1. Profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana przez pielęgniarkę albo higienistkę szkolną obejmuje w szczególności:
1) wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;
2) kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami objętymi tym postępowaniem;
3) organizowanie profilaktycznych badań lekarskich;
4) prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej;
5) współorganizowanie lub organizowanie i wykonywanie szczepień ochronnych;
6) czynne poradnictwo w zakresie opieki pielęgniarskiej;
7) udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej oraz podejmowanie innych działań w zakresie promocji zdrowia;
8) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
9) doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;
10) prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów według wzorów określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
11) prowadzenie dokumentacji szczepień ochronnych uczniów i sprawozdawczości zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Pielęgniarka albo higienistka szkolna sprawująca profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem współpracuje z:
1) lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem;
2) lekarzem dentystą sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem;
3) pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej;
4) rodzicami, opiekunami prawnymi lub faktycznymi ucznia;
5) dyrektorem szkoły;
6) radą pedagogiczną;
7) organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

§ 8. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarz dentysta sprawują profilaktyczną opiekę zdrowotną w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

§ 9. 1. Pielęgniarka albo higienistka szkolna sprawują profilaktyczną opiekę zdrowotną w znajdującym się na terenie szkoły gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

2. Przy ustalaniu liczby uczniów objętych profilaktyczną opieką zdrowotną przez jedną pielęgniarkę należy brać pod uwagę typ szkoły, a w przypadku szkół, do których uczęszczają niepełnosprawni - ich liczbę i stopień niepełnosprawności.

§ 10. W stosunku do osób objętych indywidualnym nauczaniem, o których mowa w art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, profilaktyczną opiekę zdrowotną w zakresie zadań, o których mowa w § 7 i § 11 ust. 2, sprawuje pielęgniarka, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, środowiskowego lub środowiskowo-rodzinnego lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, środowiskowego lub środowiskowo-rodzinnego.

§ 11. 1. Zakres i terminy wykonywania testów przesiewowych, profilaktycznych badań lekarskich oraz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. O terminach i zakresie wykonywania testów przesiewowych, profilaktycznych badań lekarskich (bilansów zdrowia) oraz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych pielęgniarka albo higienistka szkolna powiadamia rodziców albo opiekunów prawnych lub faktycznych ucznia.

§ 12. 1. Dokumentacja medyczna ucznia, określona w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, jest przechowywana w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole przez okres pobierania nauki w danej szkole.

2. Dokumentacja profilaktycznej opieki stomatologicznej, o której mowa w § 6, jest przechowywana przez lekarza dentystę sprawującego opiekę nad uczniem.

3. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia dokumentację medyczną ucznia odbierają rodzice albo opiekunowie prawni lub faktyczni ucznia i przekazują szkole przyjmującej ucznia.

§ 13. Narodowy Fundusz Zdrowia, po zawarciu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami, przekazuje do właściwego wojewody następujące dane:
1) nazwę i adres świadczeniodawcy;
2) miejsce udzielania uczniom profilaktycznych świadczeń opieki zdrowotnej;
3) liczbę uczniów objętych profilaktyczną opieką zdrowotną przez świadczeniodawcę, o którym mowa w pkt 1.

§ 14. 1. Do czasu utworzenia na terenie szkoły gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, o którym mowa w § 9, zadania określone w § 7, a także w § 11 ust. 2, wykonują lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokumentacja medyczna ucznia, określona w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, jest przechowywana przez właściwego dla ucznia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do czasu utworzenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej na terenie szkoły.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.3)
_________
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie §1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr 134, poz. 1439).
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 130, poz. 1196 oraz z 2004 r. Nr 180, poz. 1869), które traci moc z dniem 31 grudnia 2004 r. na podstawie art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135).