Pedagog
Pedagog
14.03.2013 18:21 || Wersja do druku :: Pedagog


Pedagog szkolny

Przyjmuje codziennie od godz. 9 -15
W czwartki od godz. 10 -16

Gabinet znajduje się na II piętrze.
Funkcję pedagoga szkolnego dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie pełni mgr Renata Łagosz.

Praca pedagoga szkolnego polega miedzy innymi na:
- diagnozowaniu środowiska rodzinnego i szkolnego ucznia , czuwanie nad prawidłową realizacja obowiązku szkolnego przez uczniów
- rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów
- pomoc nauczycielom i wychowawcom w dostosowaniu wymagań edukacyjnym do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i możliwości uczniów
- wskazanie rodzicom możliwości korzystania z różnorodnych form pomocy specjalistycznej, organizowanie spotkań z rodzicami, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu trudności powstałych na tle konfliktów rodzinnych
- prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych
- udzielania porad i pomocy dzieciom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych, nieśmiałym ,nadpobudliwym
- wypracowywanie wspólnie z nauczycielami i rodzicami sposobów zapobieganie nietolerancji uczniów niepełnosprawnych oraz marginalizacji uczniów zagrożonych nieprzystosowaniem społecznym. Współpraca z Sądem ds. Nieletnich i Policją.

Na zdjęciu pedagog szkolny mgr Renata Łagosz omawia z uczniem sprawę organizacji dyskoteki szkolnej.

STATUT NASZEJ SZKOŁY O PEDAGOGU SZKOLNYM

§ 77
Zakres zadań pedagoga szkolnego
1. Opiekę pedagogiczną nad uczniami sprawuje pedagog szkolny do obowiązków którego należy w szczególności:
a) sprawowanie indywidualnej opieki pedagogicznej,
b) koordynacja udzielanej pomocy materialnej,
c) nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów,
d) koordynacja pracy w zakresie orientacji zawodowej,
e) współudział w opracowaniu planu dydaktyczno – wychowaw- czego Szkoły,
f) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów,
g) ścisła współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia oraz jego wychowawcą w zakresie wychowania,
h) prowadzenie profilaktyki wychowawczej i okresowa analiza sytuacji wychowawczej w szkole,
i) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci,
j) udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającym trudności wychowawcze,
k) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
l) korzystanie z dokumentów pozostających w gestii Szkoły,
m) współdziałanie z instytucjami pomocy rodzinie, z organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-wychowawczymi, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem, Policją i innymi podmiotami,
n) pomoc psychologiczno – pedagogiczna organizowana w formie: - zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, - zajęć kompensacyjno – korekcyjnych, - logopedycznych, - socjoterapeutycznych i innych o charakterze terapeuty- cznym,
o) zwracanie uwagi na przestrzeganie przez Szkołę postanowień Konwencji Praw Dziecka,
p) współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli dla uczniów niepełnosprawnych,
r) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki.
2. Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, zatwierdzany przez Dyrektora Szkoły.
3. Pod koniec każdego semestru pedagog szkolny składa sprawozdanie ze swej pracy podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej.
4. Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.