Biblioteka
Biblioteka
11.03.2015 10:38 || Wersja do druku :: Biblioteka
INFORMACJE
Biblioteka i czytelnia udostępniają swoje zbiory od poniedziałku do piątku.
--------------------------------------------
GODZINY PRACY biblioteki


Biblioteka i czytelnia czynne są:
od poniedziałku do czwartku w godzinach 8 - 15.00
w piątek w godzinach 8- 14.30.Wykaz lektur dla uczniów szkoły podstawowej >>>Wykaz lektur dla uczniów gimnazjum >>>


`
----------------------

Wykaz kaset wideo i płyt DVD znajdujących się w bibliotece szkolnej >>>
----------------------Na czytelników oczekują panie: mgr Jolanta Wójcik i mgr Bożena Dziedzic.Informacyjne centrum multimedialne w czytelni.

----------------------------

Zbiory biblioteki liczą 15607 woluminów, 804 podręczników i broszur, programy, czasopisma metodyczne dla nauczycieli oraz czasopisma dla dzieci i młodzieży ( „Płomyczek”, „Victor gimnazjalista”, „Victor junior”, „Eko świat”, „Aura”).
Stan ten osiągnięto dzięki systematycznym zakupom finansowanym z budżetu szkoły, a także darowiznom od instytucji i osób prywatnych.
W powiększaniu księgozbioru duże znaczenie ma organizowana corocznie przez pracownice biblioteki akcja zbiórki książek „ Dzieci- dzieciom” oraz kiermasze książek.
Dzięki tym akcjom w ostatnich latach księgozbiór biblioteki powiększył się o ponad 2500 książek, a biblioteka pozyskała wiele nowości.
W sierpniu 2006 r. z Europejskiego Funduszu Społecznego czytelnia została wyposażona w urządzenie wielofunkcyjne ( skaner, drukarka, kserokopiarka, cztery stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do internetu .
Dzięki temu utworzono w czytelni Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, z którego mogą korzystać uczniowie, jak i pracownicy szkoły.
Biblioteka wzbogaca się także w zbiory multimedialne. Oprócz lektur,
książek popularnonaukowych, encyklopedii, słowników, albumów, podręczników , książek metodycznych i pedagogicznych znajduje się zbiór kaset wideo , kasety magnetofonowe, programy komputerowe, encyklopedie multimedialne.
Rocznie przybywa około 150 książek .
Uroczyście obchodzone są święta związane z harmonogramem imprez Szkoły.

Oprac.: mgr Bożena Dziedzic i mgr Jolanta Wójcik
------------------------------
REGULAMINY

* Regulamin Biblioteki Szkolnej >>>

* Wykaz lektur dla uczniów szkoły podstawowej >>>

* Wykaz lektur dla uczniów gimnazjum >>>

* Kanon książek dla dzieci i młodzieży ogłoszony przez Bibliotekę Narodową >>>Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych

- święto ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego w 1999r. przypada w tym roku na 22.10.2007r.
Jego celem jest zwrócenie uwagi na to, jak ważny udział w edukacji mają biblioteki szkolne.

Hasło tegorocznych obchodów to „Uczenie się, wspomagane przez twoją bibliotekę szkolną”.
Podkreśla ono związek między czytaniem, zdobywaniem wiedzy i wykorzystywaniem w praktyce – niezbędna jest do tego dobrze wyposażona biblioteka.

Nasza biblioteka przyłącza się do obchodów Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych.
Celem działania jest zwrócenie uwagi na niekonwencjonalny, atrakcyjny i skuteczny sposób na święto bibliotek, wyeksponowanie roli biblioteki jako miejsca szczególnego w szkole, przybliżenie uczniom biblioteki i jej zbiorów, wpisanie święta do harmonogramu imprez bibliotecznych.
MDBS ma podnieść zainteresowanie uczniów książkami, które nie tylko pomagają w nauce, ale także bawią.

W czytelni urządzono wystawę nowości książkowych, a na holu szkoły wystawę
„Znani autorzy w karykaturze”.

Uruchomiono także akcję zbiórki książek do biblioteki szkolnej - „Podaruj książkę bibliotece”.
Wszyscy chętni mogą w ten sposób podzielić się z innymi dobrą książką, a tym samym zrobić prezent bibliotece.

Z okazji święta zorganizowano również kiermasz taniej książki, który będzie trwał do dnia 23.11.2007r.
W tym dniu każdy uczeń ma wolny dostęp do całego księgozbioru .
Jeśli docenimy, aby sztuka czytania nie zanikła, musimy zachęcać dzieci do czytania. Wiele zależy od nauczycieli, rodziców, opiekunów, gdyż o tym, czy książka odegra znaczącą rolę w życiu dziecka, decydujemy my dorośli, wychowujący swoje dzieci w przyjaznym do niej nastawieniu.
W rodzinach rozczytanych, obcujących z książką, u dziecka od najmłodszych lat życia kształtuje się pozytywny stosunek do książki.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych ogłaszamy konkurs z nagrodami „Rozpoznaj , kogo przedstawia karykatura” (wystawa na holu szkoły). Uczniowie przynoszą do biblioteki podpisane swoim imieniem i nazwiskiem karteczki z rozpoznanymi wszystkimi autorami do dnia 31.10.2007r.

Wśród osób, które prawidłowo odgadną postacie autorów drogą losowania wyłonieni zostaną zwycięzcy, którzy otrzymają nagrody ufundowane przez pracownice biblioteki.

Opracowały: mgr Bożena Dziedzic i mgr Jolanta Wójcik

-------------------------------STATUT NASZEJ SZKOŁY O BIBLIOTECE SZKOLNEJ

§ 55
Biblioteka szkolna
1. Biblioteka Szkoły jest pracownią szkolną, która wspomaga realizację programów nauczania i wychowania, edukację kulturalną i informacyjną uczniów oraz służy kształceniu ustawicznemu nauczycieli i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
2. W skład biblioteki wchodzą: wypożyczalnia, czytelnia.
§ 56
1. Z Biblioteki mogą korzystać:
a) uczniowie,
b) nauczyciele i inni pracownicy Szkoły,
c) rodzice,
d) inne osoby – za zgodą Dyrektora.
2. Ewidencję użytkowników prowadzą nauczyciele bibliotekarze.
§ 57
Do zadań nauczyciela bibliotekarza należą:
1. Praca pedagogiczna z czytelnikami:
a) udostępnianie zbiorów,
b) działalność informacyjna i poradnictwo w wyborach czytelniczych,
c) przysposobienie czytelnicze i informacyjne,
d) rozwijanie kultury czytelniczej uczniów,
e) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego,
f) współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym.
2. Prace organizacyjno – techniczne:
a) planowanie i sprawozdawczość,
b) gromadzenie, opracowanie i selekcja zbiorów,
c) organizacja warsztatu informacyjnego,
d) organizacja udostępniania zbiorów,
e) organizacja warsztatu dydaktycznego.
3. Inne prace wynikające z zakresu obowiązków nauczyciela bibliotekarza, określone dla niego w karcie zadań stanowiska pracy.
§ 58
1. Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.
2. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
§ 59
Szczegółowe zasady korzystania z Biblioteki Szkoły określa Regulamin Biblioteki.