Rada Rodziców
Rada Rodziców
13.11.2014 22:21 || Wersja do druku :: Rada Rodziców


SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM.I. J PADEREWSKIEGO I PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W SZASZOWIE
W ROKU SZKOLNYM 2014/20151. Marek Sobieniak - przewodniczący
2. Edyta Augustyńska - wiceprzewodnicząca
3. Dorota Staneta - sekretarz
4. Iwona Fydrych - sekretarz
5. Ilona Wojtasińska
6. Magdalena Bednarczyk
7. Renata Śledź

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

1. Małgorzata Pietrzyk
2. Monika Dudek
3. Aleksandra Głowacka


-----------------------------------------------

Uchwała Nr 2/2009

Rady Rodziców Zespołu Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
im. I. J. Paderewskiego i Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Staszowie
z dnia 5 października 2009 roku

w sprawie ustalenia dobrowolnej składki na cele statutowe Rady RodzicówDziałając na podstawie art. 53, pkt. 4, ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty t.j. (Dz.U.2004 Nr 256 poz.2572 z późniejszymi zmianami) Rada Rodziców uchwaliła, co następuje:

§ 1

1.W roku szkolnym 2009/2010 nie ustala się wysokości dobrowolnej składki na cele statutowe Rady Rodziców.
2.Wysokość tej składki i formę jej płatności ustalą Rady Oddziałowe na zebraniach klasowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Księdze Uchwał oraz na stronach internetowych.Przewodniczący Rady Rodziców
Lech Drożdżowski-----------------------------------------------konto Rady Rodziców:

BS Staszów
68943100052001002502160001


----------------------------------

*
Regulamin Rady Rodziców 2010 >>>


-----------------------------------

STATUT NASZEJ SZKOŁY O RADZIE RODZICÓW


§ 32
Rada Rodziców
1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów i składa się ze wszystkich członków Rad Klasowych Rodziców.
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów Szkoły.
3. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców, w tym szczegółowe zasady wyznaczania przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach z wyłączeniem wyboru przedstawicieli do Rady Szkoły, określa Regulamin Rady Rodziców.
4. Regulamin, o którym mowa w ust. 3, uchwalany przez Radę Rodziców, nie może być sprzeczny ze Statutem.
5. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców – osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.
§ 33
Zgromadzenie ogółu rodziców zwołuje Przewodniczący Rady Rodziców .
§ 34
1. Zgromadzenie ogółu rodziców prowadzi Przewodniczący Rady Rodziców.
2. Z głosem doradczym w zgromadzeniu ogółu rodziców mogą wziąć udział:
a) Dyrektor lub wyznaczony przez niego Wicedyrektor,
b) osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Rodziców,
c) osoby dopuszczone do udziału przez zgromadzenie.
3. Przebieg obrad zgromadzenia ogółu rodziców jest protokołowany, przy czym protokół winien zawierać:
a) termin i miejsce zgromadzenia,
b) stwierdzenie prawomocności zgromadzenia (kworum), a także braku prawomocności w pierwszym terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce,
c) listę rodziców uczestniczących w zgromadzeniu oraz listę innych uczestników zgromadzenia,
d) przyjęty porządek obrad,
e) treść podjętych uchwał,
f) podpisy prowadzącego i protokolanta.
4. Rada Rodziców na plenarnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybiera spośród siebie:
a) Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców,
b) Komisję Rewizyjną jako organ kontrolny Rady Rodziców.
5. Kadencja Prezydium Rady trwa 3 lata. Mandat członka Rady Rodziców wygasa wraz z ukończeniem Szkoły przez jego dziecko.
6. Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców są protokołowane.
§ 35
1. Uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności przynajmniej połowy uprawnionych.
2. Uchwały sprzeczne z prawem lub rażąco naruszające interes Szkoły podlegają wstrzymaniu decyzją Dyrektora Szkoły.
§ 36
1. Rada Rodziców ma prawo do rzetelnej informacji ze strony dyrekcji oraz nauczycieli na temat działalności Szkoły.
2. Członkowie Rady Rodziców mogą być zapraszani na posiedzenia Rady Pedagogicznej.
§ 37
Rada Rodziców może występować do innych organów Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi działalności Szkoły, a w szczególności:
a) w sprawie utworzenia Rady Szkoły,
b) w sprawach określonych w Statucie.
§ 38
1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, przeznaczone na wspieranie statutowej działalności Szkoły (Fundusz Rady Rodziców).
2. Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin Rady Rodziców.
3. W miarę możliwości Dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej Funduszu Rady Rodziców.