Nauczyciele Zespołu Szkół PSP nr 2 i PG nr 2
Nauczyciele Zespołu Szkół PSP nr 2 i PG nr 2
25.11.2014 09:25 || Wersja do druku :: Nauczyciele  Zespołu Szkół PSP nr 2 i PG nr 2


Dyrektor - mgr Jan Gromniak
v-ce dyrektor - mgr Beata Ptak
v-ce dyrektor - mgr Zdzisław Pizur

Grono pedagogiczne:

1. mgr Adamczyk Katarzyna - j. angielski
2. mgr Bandziarowska Izabela - j. angielski
3. mgr Baran Marzanna - historia
4. mgr Barańska Agnieszka - j. angielski
5. mgr Bazak Agata - religia
6. mgr Belusiak Anna - muzyka
7. mgr Boroń-Sitko Beata - j. polski, j. angielski
8. mgr Boroń Urszula - matematyka
9. mgr Brożyna Edyta - edukacja wczesnoszkolna
10. mgr Chodurek Marek - sztuka
11. mgr Chodyna Agnieszka - wych. fiz.
12. mgr Cieśla Joanna - informatyka, technika
13. mgr Dorobek - Skórska Barbara - edukacja wczesnoszkolna
14. mgr Dudajek Anna - pedagog szkolny
15. mgr Dziedzic Bożena - bibliotekarz
16. mgr Dziewierz Dorota - nauczanie specjalne
17. mgr Dziewięcka - Fortuna Anna - j. angielski, geografia
18. mgr Firlit Wanda - edukacja wczesnoszkolna
19. mgr Gromniak Beata - edukacja wczesnoszkolna
20. mgr Gromniak Jan - dyrektor szkoły, geografia
21. mgr Gromniak Katarzyna - fizyka
22. mgr Janeczko Renata - j. polski
23. mgr Kapłan Dorota - informatyka, ed. dla bezpieczeństwa
24. mgr Kidoń Grzegorz - wychowanie fizyczne
25. mgr Kijanka Olga - nauczanie specjalne
26. mgr Konat Rafał - wychowanie fizyczne
27. mgr Kos Anna - j. francuski, j. angielski
28. mgr Kowal Grzegorz - geografia
29. mgr Kowalska Ewa - matematyka
30. mgr Kubalski Dariusz - historia
31. mgr Kuczyńska Anna - biologia
32. mgr Kula Dorota - matematyka
33. mgr Lachowska Elżbieta - j. polski, j. rosyjski
34. mgr Laskowska - Rak Agnieszka - nauczanie specjalne
35. mgr Legawiec Anna - historia, WOS
36. mgr Łagosz Renata - pedagog szkolny
37. mgr Łokieć Anna - edukacja wczesnoszkolna
38. ks. mgr Maciąg Paweł - religia
39. mgr Madej Lucyna - j. angielski
40. mgr Madyńska - Poniewierka Nina - edukacja wczesnoszkolna
41. mgr Malinowska Barbara - wychowanie fizyczne
42. mgr Marek Ewa - edukacja wczesnoszkolna
43. mgr Maruszewska Izabela - matematyka
44. mgr Maruszewski Zbigniew - matematyka
45. mgr Masternak Bożena - matematyka
46. mgr Mikus Elżbieta - informatyka, technika
47. mgr Niedźwiecka Joanna - matematyka
48. mgr Opala Wacława - chemia
49. mgr Słowik Bożena - edukacja wczesnoszkolna
50. mgr Piotrowicz Barbara - j. angielski
51. mgr Pizur Elżbieta - religia
52. mgr Pizur Zdzisław - v-ce dyrektor, przyroda
53. mgr Plewa Halina - sztuka
54. mgr Poniewierka Marek - informatyka
55. mgr Ptak Beata - v-ce dyrektor, historia
56. mgr Rajca Krystyna - j. polski
57. mgr Rajca Małgorzata - j. polski
58. mgr Sałata Agnieszka - j. polski
59. mgr Słowik Bożena - edukacja wczesnoszkolna
60. mgr Socha Izabela - edukacja wczesnoszkolna
61. mgr Socha Monika - edukacja wczesnoszkolna
62. mgr Szczepańska Justyna - j. angielski
63. mgr Szercer Iwona - wych. fiz.
64. mgr Szlachetko Marzena - plastyka
65. mgr Szymańska Elżbieta - j. polski
66. mgr Trela Izabela - wych. fiz.
67. mgr Twaróg Michał - wych. fiz.
68. mgr Urbańska Gabriela - edukacja wczesnoszkolna
69. mgr Walas Anna - j. polski
70. mgr Walasek Grażyna - wychowawca świetlicy
71. mgr Wawrzkiewicz Agnieszka - wych. fiz.
72. mgr Wiącek Anna - wychowawca świetlicy
73. mgr Wieczorek Bernadeta - wych. fiz.
74. mgr Wójcik Joanna - religia
75. mgr Wójcik Jolanta - bibliotekarz
76. mgr Wrona Małgorzata - wych. fiz.
77. mgr Zielińska Anna - przyroda
78. mgr Ziętarska Anna - przyroda
--------------------------------------------STATUT NASZEJ SZKOŁY O RADZIE PEDAGOGICZNEJ

§ 31
Rada Pedagogiczna Szkoły
1. Rada Pedagogiczna zwana dalej Radą jest organem kolegialnym Szkoły, podejmującym uchwały w zakresie realizacji jej statuto- wych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
a) Dyrektor Szkoły jako przewodniczący Rady,
b) wszyscy nauczyciele Szkoły
3. W uzasadnionych przypadkach na posiedzenia Rady Pedagogicznej mogą być zapraszani przez przewodniczącego Rady przedstawiciele służb administracyjno – gospodarczych i ekonomicznych Szkoły, Rady Rodziców, Samorządów Uczniowskich oraz pracownicy służby zdrowia i inne osoby za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy Szkoły, szkolnego zestawu programów, programu wychowawczego, programu profilaktyki po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców,
b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,
e) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów,
5. Do kompetencji opiniodawczych rady należy w szczególności:
a) organizacja pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) projekt planu finansowego Szkoły,
c) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
6. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie.
7. Rada Pedagogiczna zatwierdza wnioski powołanych przez siebie komisji.
8. Rada Pedagogiczna Szkoły przygotowuje projekt Statutu Szkoły albo jego zmiany i przedstawia do uchwalenia Radzie Rodziców.
9. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedago-gicznej, jeżeli stwierdził, że są one niezgodne z przepisami prawa. O fakcie wstrzymania wykonania uchwały Dyrektor zawiadamia organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest w tym względzie ostateczna.
10. Rada Pedagogiczna ( złożona z członków stałych ) obraduje: a) na konferencjach, b) w powołanych przez siebie zespołach.
11. Konferencje Rady Pedagogicznej mają charakter posiedzeń:
a) zwyczajnych – klasyfikacyjnych, plenarnych i szkoleniowych,
b) nadzwyczajnych – zwoływanych w sprawach pilnych przez Dyrektora Szkoły lub na wniosek, co najmniej 1/3 członków Rady,
c) rady klasyfikacyjne prowadzone są oddzielnie dla szkoły podstawowej i gimnazjum, pozostałe posiedzenia odbywają się wspólnie.
12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
13. Rada Pedagogiczna ustala samodzielnie regulamin swojej działalności, który określa szczegółowo zasady jej pracy.